Medlemskab


Fotogalleri


Vedtægter


Rejselegat

________________________________

Mød vores nordiske venskabsbyer

Klik på flagene for at læse mere

Arsuk

Holmestrand

Vänersborg

Siglufjord

Åland

Kangasala

Eide

Husby

Vedtægter Foreningen Norden Herning

 

 § 1 Navn og formål

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde,har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Foreningen NORDEN i Herning er en lokalafdeling af Foreningen NORDEN.

Foreningen NORDEN i Herning arbejder med støtte fra landsforeningen og kredsen for at virkeliggøre foreningens formål inden for lokalafdelingens geografiske område.

Lokalafdelingen er hjemmehørende i Herning Kommune

 

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Enkeltmedlemmer og samarbejdende medlemmer (foreninger og virksomheder) med anmeldt adresse i lokalafdelingens område optages i lokalafdelingen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis i landsforeningen såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold afgøres af landsstyrelsens forretningsudvalg.

Stk. 2. Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet.

Af de personlige medlemmers kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel som fastsættes af repræsentantskabet. Bidrag fra støttende medlemmer af lokalafdelingen fastsættes efter aftale mellem lokalafdelingen og det støttende medlem, og beløbet tilfalder lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent og bidragsformer afgøres af landsstyrelsens forretningsudvalg. Udmeldelse af Foreningen NORDEN kan ske skriftligt med 1 måneds varsel ved udgangen af kalenderåret til landsforeningen eller til lokalafdelingen.

 

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer og lokale støttende medlemmer har ved lokalafdelingens generalforsamling hver 1 stemme. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalstyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt fremsætter ønske herom over for lokalstyrelsen.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Det reviderede regnskab

4. Forslag fra lokalstyrelsen

5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til styrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 4 Lokalafdelingens organisation

Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalstyrelsen, dog minimum fem. Valgene gælder for to år. Lokalstyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Lokalstyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af konkrete opgaver. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller en af disse.

 

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret for lokalafdelingen er kalenderåret. Lokalstyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes regnskab. Lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt og kritisk af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest 5. april.

 

§ 6 Lokalafdelingens repræsentation

Fra hver lokalafdeling sidder formanden eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer i repræsentantskabet. På kredsmødet har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer stemmeret. Lokalstyrelsen udpeger de stemmeberettigede deltagere.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægten for lokalafdelingen kan foretages på ordinær generalforsamling med procent-flertal blandt de fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes af landsstyrelsen.

 

§ 8 Indkaldelse af generalforsamling via kredsstyrelsen

Hvis lokalafdelingen ikke har holdt generalforsamling, drager kredsstyrelsen omsorg for indkaldelse.

 

§ 9 Opløsning

Opløsning af lokalafdelingen kan kun finde sted med ¾ flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Forslag om opløsning af lokalafdelingen skal anføres i dagsordenen for møderne. Opløsning af lokalafdelingen kan kun ske efter inddragelse af kredsstyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag om opløsning og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse Såfremt forslaget på det første møde opnår den fastsatte majoritet, skal forslaget forelægges til vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 14 dage efter den første vedtagelse. Ved lokalafdelingens opløsning overføres dens midler til den eller de afdelinger der overtager medlemmer.

Vedtaget på generalforsamling i Foreningen NORDENs lokalafdeling i Herning 11. marts 2008.